Image

Úplata za vzdělání a půjčovné za nástroje


S M Ě R N I C E  č. 16

o půjčovném za hudební nástroje a o výši úplaty za vzdělávání na Základní umělecké škole Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208/I.

V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v pozdějším znění stanovuji výši úplaty za vzdělávání na Základní umělecké škole Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208/I.

  1. Vzdělávání v základní umělecké škole neposkytuje stupeň vzdělání a lze je tedy poskytovat za úplatu, která je příjmem Základní umělecké školy Josefa Kličky, Klatovy.
  1. Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na školní rok 2022/2023 takto:

hudební obor

přípravné studium                                                     300,- Kč/měsíc

základní studium - individuální výuka                      350,- Kč/měsíc

základní studium - skupinová výuka                         300,- Kč/měsíc

studium pro dospělé                                               2 000,- Kč/měsíc

studium pro dospělé

– vysokoškoláci – denní studium do 26 let věku      400,- Kč/měsíc


výtvarný obor

přípravné studium                                                     250,- Kč/měsíc

základní studium                                                       300,- Kč/měsíc

multimédia                                                                350,- Kč/měsíc

studium pro dospělé                                               2 000,- Kč/měsíc

studium pro dospělé

– vysokoškoláci – denní studium do 26 let věku      400,- Kč/měsíc


taneční obor

přípravné studium                                                     250,- Kč/měsíc

základní studium                                                       300,- Kč/měsíc

studium pro dospělé                                               2 000,- Kč/měsíc

studium pro dospělé

– vysokoškoláci – denní studium do 26 let věku      400,- Kč/měsíc

 

literárně dramatický obor

přípravné studium                                                     250,- Kč/měsíc

základní studium                                                       300,- Kč/měsíc

studium pro dospělé                                               2 000,- Kč/měsíc

studium pro dospělé

– vysokoškoláci – denní studium do 26 let věku      400,- Kč/měsíc


  1. O snížení úplaty rozhoduje ředitel školy na základě předložení písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka, a to z důvodu:

sociálního znevýhodnění (výše příjmu rodiny je nižší nebo rovna 2,4 násobku životního minima). Žádost o snížení úplaty, doloženou potvrzením o veškerých příjmech rodiny je nutné zaslat na ředitelství školy nejpozději do poloviny září (případně do patnácti dnů od přijetí žáka do školy).

studia dvou hlavních předmětů v hudebním oboru nebo výtvarném oboru (multimédia)

Úplata bude snížena podle písm. a) o 50 %, podle písm. b) o 50 % v jednom předmětu.

  1. Úplata za vzdělávání se provádí pravidelným měsíčním inkasním výběrem z bankovního účtu (přihláška na placení školného) nebo platbou v hotovosti – platí se v kanceláři školy a to ve dvou splátkách:

1. za září – prosinec je třeba uhradit do 15. října

            2. za leden – červen do 15. února

  1. V případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a pokud nedohodnou zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák s ředitelem školy jiný termín úhrady, než je stanoven touto směrnicí, přestává žák být žákem školy.
  1. Půjčovné za hudební nástroje se stanovuje ve výši 100,- Kč/měsíc. Platba se provádí hotově v kanceláři školy za celý školní rok, tj. 1000,- Kč/rok do 15. října příslušného školního roku.
  1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2023


V Klatovech dne 6. června 2023

                                                                                      Mgr. Jaroslav Pleticha,v.r.

                                                                                     ředitel ZUŠ J. Kličky, Klatovy

Cookie Banner