Obrazek hudebni obor
Obrazek vytvarny obor
Obrazek dramaticky obor
Obrazek tanecni obor

Informace

S M Ě R N I C E   č. 12

o půjčovném za hudební nástroje a o výši úplaty za vzdělávání na

 Základní umělecké škole Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208/I.


V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v pozdějším znění stanovuji výši úplaty za vzdělávání na Základní umělecké škole Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208/I.

1) Vzdělávání v základní umělecké škole neposkytuje stupeň vzdělání a lze je tedy poskytovat za úplatu, která je příjmem Základní umělecké školy Josefa Kličky, Klatovy.
2) Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na školní rok 2018/2019 takto:

 • hudební obor

přípravné studium                                                      250,- Kč/měsíc

základní studium - individuální výuka                       300,- Kč/měsíc

základní studium - skupinová výuka                         250,- Kč/měsíc

studium pro dospělé                                                 1 000,- Kč/měsíc

studium pro dospělé

– vysokoškoláci – denní studium do 26 let věku      350,- Kč/měsíc

 • výtvarný obor

přípravné studium                                                      180,- Kč/měsíc

základní studium                                                       180,- Kč/měsíc

studium pro dospělé                                                 1 000,- Kč/měsíc

studium pro dospělé

– vysokoškoláci – denní studium do 26 let věku      350,- Kč/měsíc

 • taneční obor

přípravné studium                                                      130,- Kč/měsíc

základní studium                                                       180,- Kč/měsíc

studium pro dospělé                                                 1 000,- Kč/měsíc

studium pro dospělé

– vysokoškoláci – denní studium do 26 let věku      350,- Kč/měsíc

 • literárně dramatický obor

přípravné studium                                                      120,- Kč/měsíc

základní studium                                                       180,- Kč/měsíc

studium pro dospělé                                                1 000,- Kč/měsíc

studium pro dospělé

– vysokoškoláci – denní studium do 26 let věku      350,- Kč/měsíc

3) O snížení úplaty rozhoduje ředitel školy na základě předložení písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka, a to z důvodu:

 1. sociálního znevýhodnění (výše příjmu rodiny je nižší nebo rovna 2,4 násobku životního minima). Žádost o snížení úplaty, doloženou potvrzením o veškerých příjmech rodiny je nutné zaslat na ředitelství školy nejpozději do poloviny září (případně do patnácti dnů od přijetí žáka do školy).
 2. studia dvou hlavních předmětů v hudebním oboru

Úplata bude snížena podle písm. a) o 50 %, podle písm. b) o 50 % v jednom předmětu.

4) Úplata za vzdělávání se provádí pravidelným měsíčním inkasním výběrem z bankovního účtu (přihláška na placení školného) nebo platbou v hotovosti – platí se v kanceláři školy a to ve dvou splátkách:

 1. za září – prosinec je třeba uhradit do 15. října
 2. za leden – červen do 15. února

  5) V případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a pokud nedohodnou zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák s ředitelem školy jiný termín úhrady, než je stanoven touto směrnicí, přestává žák být žákem školy.

  6)Půjčovné za hudební nástroje se stanovuje ve výši 50,- Kč/měsíc. Platba se provádí hotově v kanceláři školy za celý školní rok, tj. 500,- Kč/rok do 15. října příslušného školního roku.

  7)Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2018


V Klatovech dne 31. srpna 2018

                                                                                         Mgr. Jaroslav Pleticha

                                                                                   ředitel ZUŠ J. Kličky, Klatovy

Přijímací (talentové) zkoušky pro školní rok 2020/2021
  
Uchazeč o studium nejprve vyplní online přihlášku na webu školy (Organizace výuky / Online přihláška), vytiskne ji a poté se dostaví k talentové zkoušce.
 
Hudební obor
Budova Plánická 208 - vchod z Plánické ulice (za vstupními dveřmi vpravo)
1) Děti, které budou od září 2020 navštěvovat posledním rokem mateřskou školu (=pětileté) nebo nastoupí do 1. třídy základní školy (=šestileté):
pondělí 22.6., úterý 23.6., středa 24.6. a čtvrtek 25.6. vždy od 14:00 do 18:00 hodin
2) Děti, které budou od září 2020 navštěvovat druhou a vyšší třídu základní školy nebo střední školy: 
pondělí 22.6. od 14:00 do 18:00 hodin a úterý 23.6. od 14:00 do 18:00

Výtvarný obor
Budova Plánická 208 - vchod z Plánické ulice, učebny výtvarného oboru č. 47 a č. 50
Všichni zájemci:
pondělí 22.6., úterý 23.6., středa 24.6. a čtvrtek 25.6. vždy od 15:00 do 17:00 hodin

Taneční obor
Budova Plánická 208 - vchod z Plánické ulice, víceúčelový sál
Všichni zájemci:
pondělí 22.6. v čase 16:00 – 18:30 a úterý 23.6. v čase 17:00 – 18:30

Literárně dramatický obor
Budova Plánická 208 - vchod z Krameriovy ulice – přízemní podlaží
Všichni zájemci:
úterý 23.6. od 15:00 (ukázková hodina, konec v 15:45), 

Náhradní termín přijímacích zkoušek pro VŠECHNY OBORY
Budova Plánická 208 - vchod z Plánické ulice (za vstupními dveřmi vpravo)
úterý 30.6. od 13:00 do 17:00 hodin
středa 26.8. od 13:00 do 17:00 hodin
Mimo uvedené dny se přijímací zkoušky nekonají. Bez přijímacích zkoušek nelze studium v ZUŠ zahájit. 
V případě dotazů se informujte v kanceláři školy nebo volejte na tel. č. 376 311 630 v pracovní dny od 7:30 do 15:30 hodin.
Z kapacitních důvodů nebudeme přijímat žáky do studia pro dospělé. 
Žáci, kteří podají přihlášku do I. nebo II. stupně studia, nemusí být z kapacitních důvodů přijati. 
Organizace školního roku 2019/2020
Období školního vyučování:   pondělí 2. září 2019 – úterý 30. června 2020
1.pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020
Podzimní prázdniny:               úterý 29. října až středa 30. října 2019
Vánoční prázdniny:                 pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020
                                               (vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020)
Pololetní prázdniny:                pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny:                      10. – 16. února 2020
Velikonoční prázdniny:           čtvrtek 9. dubna 2020
Hlavní prázdniny:                    středa 1. července – pondělí 31. srpna 2020
                                               (vyučování ve šk. roce 2020/2021 začne 1. září 2020)
 

Organizace školního roku 2020/2021
Období školního vyučování:    pondělí 1. září 2020 – úterý 30. června 2021
1.pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021
Podzimní prázdniny:               čtvrtek 29. října až pátek 30. října 2020
Vánoční prázdniny:                 středa 23. prosince 2020 – pátek 1. ledna 2021
                                               (vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021)
Pololetní prázdniny:                pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny:                      15. – 19. února 2021
Velikonoční prázdniny:           čtvrtek 1. dubna 2021
Hlavní prázdniny:                    čtvrtek 1. července – úterý 31. srpna 2021
                                               (vyučování ve šk. roce 2021/2022 začne 1. září 2021)

Klatovy jsou bránou Šumavy, je to město karafiátů, město s bohatou historií a kulturní tradicí.klicka
Založení Základní umělecké školy Josefa Kličky je spojeno s datem 15. května 1940, kdy bylo na schůzi správní komise města Klatov ustanoveno, že 2. září 1940 zahájí v Klatovech vyučování městská hudební škola.

V prvním školním roce navštěvovali školu 142 žáci – 55 klavíristů, 66 houslistů, 6 hráčů na dechové nástroje a 15 dětí v přípravném oddělení. Učilo se v budově reálného gymnázia, od prosince v prostorách starého soudu v Klatovech na náměstí. Pro koncertní vystupování byl k dispozici zasedací sál radnice.

Městská hudební škola, městský hudební ústav, základní hudební škola, lidová škola umění „liduška“ a od června 1990 základní umělecká škola. Tak se v průběhu let měnily názvy školy. Čestné pojmenování Josefa Kličky bylo škole uděleno v roce 1955 u příležitosti 100. výroční skladatelova narození.

Škola začínala jako ryze hudební. Dnes nabízí zájemcům čtyři obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.

K významným žákům školy patří například Ilona Vilímcová, houslistka, Václav Jírovec, violoncellista, Jiří Hostýnek, klavírista, Alena Anderlová, malířka, Petr Tíkal, designér.

Život školy není uzavřený. Škola se významně podílí na kulturním a společenském životě města, často jej také reprezentuje v zahraničí.

Základní umělecká škola Josefa Kličky

Plánická 208/I.
Klatovy
339 01

spolecne logo dolnimodul svetle
logo stonozkaFILMpro logo bile new

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com