Obrazek hudebni obor
Obrazek vytvarny obor
Obrazek dramaticky obor
Obrazek tanecni obor

S M Ě R N I C E   č. 11

o výši úplaty na

 Základní umělecké škole Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208/I.

 

V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v pozdějším znění stanovuji výši úplaty za vzdělávání na Základní umělecké škole Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208/I.

 1. Vzdělávání v základní umělecké škole neposkytuje stupeň vzdělání a lze je tedy poskytovat za úplatu, která je příjmem Základní umělecké školy Josefa Kličky, Klatovy.

 

 1. Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na školní rok 2017/2018 takto

  Hudební obor

přípravné studium                                                         250,- Kč/měsíc

základní studium - individuální výuka                       300,- Kč/měsíc

základní studium - skupinová výuka                         250,- Kč/měsíc

studium pro dospělé                                                    1 000,- Kč/měsíc

studium pro dospělé

– vysokoškoláci – denní studium do 26 let věku      350,- Kč/měsíc

Výtvarný obor

přípravné studium                                                     180,- Kč/měsíc

základní studium                                                       180,- Kč/měsíc

studium pro dospělé                                                 1 000,- Kč/měsíc

studium pro dospělé

– vysokoškoláci – denní studium do 26 let věku      350,- Kč/měsíc

Taneční obor

přípravné studium                                                     130,- Kč/měsíc

základní studium                                                       180,- Kč/měsíc

studium pro dospělé                                                 1 000,- Kč/měsíc

studium pro dospělé

– vysokoškoláci – denní studium do 26 let věku      350,- Kč/měsíc


Literárně dramatický obor

přípravné studium                                                     120,- Kč/měsíc

základní studium                                                       180,- Kč/měsíc

studium pro dospělé                                                 1 000,- Kč/měsíc

studium pro dospělé

– vysokoškoláci – denní studium do 26 let věku      350,- Kč/měsíc

 1. O snížení úplaty rozhoduje ředitel školy na základě předložení písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka, a to z důvodu:
 1. a) sociálního znevýhodnění (výše příjmu rodiny je nižší nebo rovna 2,4 násobku životního minima). Žádost o snížení úplaty, doloženou potvrzením o veškerých příjmech rodiny je nutné zaslat na ředitelství školy nejpozději do poloviny září (případně do patnácti dnů od přijetí žáka do školy).
 2. b) studia dvou hlavních předmětů v hudebním oboru

Úplata bude snížena podle písm. a) o 50 %, podle písm. b) o 50 % v jednom předmětu.

 1. Úplata za vzdělávání se provádí pravidelným měsíčním inkasním výběrem ze sporožirového účtu České spořitelny či jiného bankovního účtu (přihláška na placení školného) nebo platbou v hotovosti – platí se v kanceláři školy a to ve dvou splátkách:
 1. za září – prosinec je třeba uhradit do 30. září
 2. za leden – červen do 31. ledna
 1. V případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a pokud nedohodnou zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák s ředitelem školy jiný termín úhrady, než je stanoven touto směrnicí, přestává žák být žákem školy.
 1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2017V Klatovech dne 1. června 2017

Josef Gabriel, ředitel ZUŠ J. Kličky, Klatovy


 

Základní umělecká škola Josefa Kličky

Plánická 208/I.
Klatovy
339 01

spolecne logo dolnimodul svetle
logo stonozkaFILMpro logo bile new

ZUŠ Klatovy designed by Nova-Design