Obrazek hudebni obor
Obrazek vytvarny obor
Obrazek dramaticky obor
Obrazek tanecni obor

S M Ě R N I C E   č. 12

o půjčovném za hudební nástroje a o výši úplaty za vzdělávání na

 Základní umělecké škole Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208/I.


V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v pozdějším znění stanovuji výši úplaty za vzdělávání na Základní umělecké škole Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208/I.

1) Vzdělávání v základní umělecké škole neposkytuje stupeň vzdělání a lze je tedy poskytovat za úplatu, která je příjmem Základní umělecké školy Josefa Kličky, Klatovy.
2) Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na školní rok 2018/2019 takto:

 • hudební obor

přípravné studium                                                      250,- Kč/měsíc

základní studium - individuální výuka                       300,- Kč/měsíc

základní studium - skupinová výuka                         250,- Kč/měsíc

studium pro dospělé                                                 1 000,- Kč/měsíc

studium pro dospělé

– vysokoškoláci – denní studium do 26 let věku      350,- Kč/měsíc

 • výtvarný obor

přípravné studium                                                      180,- Kč/měsíc

základní studium                                                       180,- Kč/měsíc

studium pro dospělé                                                 1 000,- Kč/měsíc

studium pro dospělé

– vysokoškoláci – denní studium do 26 let věku      350,- Kč/měsíc

 • taneční obor

přípravné studium                                                      130,- Kč/měsíc

základní studium                                                       180,- Kč/měsíc

studium pro dospělé                                                 1 000,- Kč/měsíc

studium pro dospělé

– vysokoškoláci – denní studium do 26 let věku      350,- Kč/měsíc

 • literárně dramatický obor

přípravné studium                                                      120,- Kč/měsíc

základní studium                                                       180,- Kč/měsíc

studium pro dospělé                                                1 000,- Kč/měsíc

studium pro dospělé

– vysokoškoláci – denní studium do 26 let věku      350,- Kč/měsíc

3) O snížení úplaty rozhoduje ředitel školy na základě předložení písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka, a to z důvodu:

 1. sociálního znevýhodnění (výše příjmu rodiny je nižší nebo rovna 2,4 násobku životního minima). Žádost o snížení úplaty, doloženou potvrzením o veškerých příjmech rodiny je nutné zaslat na ředitelství školy nejpozději do poloviny září (případně do patnácti dnů od přijetí žáka do školy).
 2. studia dvou hlavních předmětů v hudebním oboru

Úplata bude snížena podle písm. a) o 50 %, podle písm. b) o 50 % v jednom předmětu.

4) Úplata za vzdělávání se provádí pravidelným měsíčním inkasním výběrem z bankovního účtu (přihláška na placení školného) nebo platbou v hotovosti – platí se v kanceláři školy a to ve dvou splátkách:

 1. za září – prosinec je třeba uhradit do 15. října
 2. za leden – červen do 15. února

  5) V případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a pokud nedohodnou zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák s ředitelem školy jiný termín úhrady, než je stanoven touto směrnicí, přestává žák být žákem školy.

  6)Půjčovné za hudební nástroje se stanovuje ve výši 50,- Kč/měsíc. Platba se provádí hotově v kanceláři školy za celý školní rok, tj. 500,- Kč/rok do 15. října příslušného školního roku.

  7)Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2018


V Klatovech dne 31. srpna 2018

                                                                                         Mgr. Jaroslav Pleticha

                                                                                   ředitel ZUŠ J. Kličky, Klatovy

Základní umělecká škola Josefa Kličky

Plánická 208/I.
Klatovy
339 01

spolecne logo dolnimodul svetle
logo stonozkaFILMpro logo bile new

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com